Skip to main content

Gradski vijećnici Karlovca imaju tjedan dana da se pripreme za 2. Sjednicu GV Grada Karlovca (21. 9.) s 35 točaka dnevnog reda i oko 1000 stranica materijala. Obzirom na važnost tema i potrebe kvalitetne rasprave, u Možemo! Karlovac smatramo da su i dnevni red i materijali trebali biti dostupni vijećnicima, ali i široj javnosti puno ranije. Radi se, naime, mahom o izvješćima o radu i financijskim izvješćima za prošlu 2020. godini, pa ne vidimo razlog da materijale dobivamo ovako kasno. Na dnevnom su redu, naime, izvješća o radu i financijska izvješća svih gradskih tvrtki, Izvješće o radu i financijsko izvješće JU Aquatika, izvješća o radu i financijska izvješća oba vrtića, Karlovačke sportske zajednice, Zajednice tehničke kulture i Vatrogasne zajednice, te Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. i Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna. Napominjemo i da je većina izvješća u nepretraživom skeniranom pdf formatu.

Kao trešnja na vrhu ove nabujale torte od vijećničkih materijala koje moramo u vrlo kratkom vremenu probaviti, u srijedu je od ureda Gradonačelnika došao i poziv na predstavljanje Studije
gradskog prometa koje će se održati – u četvrtak! I to u terminu koji se preklapa sa sjednicom Odbora za komunalni sustav i razvoj grada, iako bi bilo logično da članovi Odbora trebaju biti i na predstavljanju Studije gradskog prometa.

Usprkos kratkom vremenu, materijale ćemo pomno proučiti i odazvat ćemo se predstavljanju studije, no apeliramo na karlovačku gradsku vlast da se ugleda na Zagreb gdje je većina materijala za sjednicu koja se ima održati tek 30. rujna već dostupna cjelokupnoj javnosti na mrežnim stranicama grada Zagreba

Predloženi dnevni red 2. sjednice

1.Usvajanje skraćenog zapisnika sa  1. sjednice Gradskog vijeća Grada Karlovca
2.Polugodišnje Izvješće o radu Gradonačelnika grada Karlovca za razdoblje 01. siječnja 2021. godine do 30.lipnja 2021. godine
3.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2021. godinu
4.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Čistoća d.o.o. za 2020. godinu
5.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva GeotermiKA d.o.o. za 2020. godinu
6.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Gradska toplana d.o.o. za 2020. godinu
7.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Hostel Karlovac d.o.o.za 2020. godinu
8.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o. za 2020. godinu
9.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Inkasator d.o.o. za 2020. godinu
10.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Mladost d.o.o. za 2020. godinu
11.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2020. godinu
12.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Zelenilo d.o.o. za 2020. godinu
13.Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Karlovca za 2020. godinu
14.Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne ustanove  AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC za 2020. godinu
15.Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju  plana i programa rada   Dječjeg vrtića Karlovac za 2020./2021. pedagošku godinu
16.Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg  izvješća o ostvarenju  plana i programa rada  Dječjeg vrtića Četiri rijeke za 2020./2021. pedagošku godinu
17.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačke športske zajednice u 2020. godini
18.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture u 2020. godini
19.Odluka o povećanju temeljnog kapitala GeotermiKA za energetiku d.o.o.
20.Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Groblje Velika Švarča“
21.Odluka o naknadi za korištenje odlagališta komunalnog otpada Ilovac u Karlovcu
22.Odluku o provedbi postupka javne nabave za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Karlovca
23.Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca
24.Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području  Grada Karlovca – Revizija I
25.Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za isplatu pomoći za ublažavanje posljedica prirodne nepogode (mraza) u 2021.godini
26.Odluka o  suglasnosti za  prijavu  i provedbu projektnog prijedloga na otvoreni poziv koji će se pripremiti u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska
27.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Grada Karlovca za razdoblje lipanj-rujan 2021. godine
28.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Selce-Karlovac
29.Program rada Savjeta mladih grada Karlovca za 2021. godinu
30.Odluka o suglasnosti za prijavu i provedbu projektnog prijedloga Dječji vrtić i jaslice Rečica
31.Odluka o promjeni naziva ustanove Gradski muzej Karlovac
32.Odluka o suglasnosti na potpuni tekst Statuta Muzeja grada Karlovca
33.Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca
34.Rješenje za odobrenje postavljanja štanda za prodaju voća na zahtjev stranke Juraj Primorec Korde
35.Rješenje  o preimenovanju naziva mosta na rijeci Korani u „Most Specijalne jedinice policije GROM“.