Možemo! Karlovac u Gradskom vijeću

---

Ana Matan

vijećnica

Odbor za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina,
Odbor za zaštitu i obnovu gradske Zvijezde

Draženka Polović

vijećnica i predsjednica Kluba Možemo! i Nova ljevica

Odbor za izbor i imenovanja

Dobriša Adamec

Dobriša Adamec

vijećnik

Odbor za financije, gradski proračun i gradsku imovinu,
Odbor za statut i poslovnik

Vlasta Lendler-Adamec

članica odbora

Odbor za komunalni sustav i razvoj grada

Goran Ilić

član odbora

Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju