Skip to main content

Povodom rušenja jablanova na dijelu karlovačke Promenade kod Sokolskog doma, Vera Mitrović Vrbanac, ispred naše lokalne grupe Možemo! Karlovac pozvala je Grad Karlovac, Karlovačku županiju i tvrtku Zelenilo d.o.o. da u međusobnoj suradnji i u najkraćem roku zaštite kružno šetalište Promenadu kao spomenik parkovne arhitekture. Pozvala je i tvrtku Zelenilo d.o.o. da učini javno dostupnim zdravstveni karton svakog vrijednog stabla, najprije u Promenadi, a zatim i u ostatku grada, kako bi svi građani Karlovca bili pravovremeno informirani koja se stabla trebaju rušiti i zašto. 

Uputila je i zahtjev Gradu Karlovcu da se u Komisiji za uređenje i zaštitu zelenih površina imenuju predstavnici udruga za zaštitu okoliša i prirode, kao i zainteresirani građani i aktivisti. Predložili smo, nadalje, da tako proširena Komisija, čiji bi rad bio javan, mora odobravati (ili odbiti) sve prijedloge za rušenje vrijednih stabala grada Karlovca. 

I na kraju, ali ne i najmanje važno, pozvali smo Grad Karlovac i tvrtku Zelenilo d.o.o. da pristupe izradi dugoročnijeg plana održavanja gradskog zelenila te proširenju godišnjih operativnih planova održavanja zelenih površina grada Karlovca. Iz takvih bi operativnih planova s pripadajućim troškovnicima, koji bi morali proći i javno savjetovanje, moralo biti jasno vidljivo ne samo kada se pojedina stabla moraju rušiti i zbog čega nego i kada će se saditi nova stabla te kakve će se mjere njege provoditi na postojećim stablima.

Smatramo da je Karlovcu potrebno puno kvalitetnije upravljanje gradskim zelenilom, kao i puno kvalitetnije informiranje karlovačke javnosti o tome.

Karlovac, 17. 12. 2020.