Skip to main content

Potaknuti reakcijom stanovnika Lasinje na provođenje javne rasprave o Studiji utjecaja na okoliš u Općini Lasinja  i na informaciju o ponovnom otvaranju napuštenog kamenoloma „Kremešnica – Lasinjska“ izvršili smo uvid u javne podatke o postupcima izmjena i dopuna prostornih planova Općine Lasinja i Karlovačke županije.

Od 2001. kada su doneseni Prostorni plan Karlovačke županije i Prostorni plan Općine Lasinja te u nekoliko Izmjena navedenih planova griješilo se u broju i položaju kamenoloma u Općini Lasinja, njihovom nazivlju i predviđenim površinama eksploatacijskih polja,  međusobnoj usklađenosti ta dva plana, propisanim procedurama donošenja planova itd.


Prostorni plan Karlovačke županije je sve do veljače 2014. godine na području Općine Lasinja imao uvršten kamenolom naziva „Kremešnica – Lasinja“ u površini eksploatacijskog polja od 3,0 hektara. Prema pripadajućoj karti vidljivo je da se kamenolom nalazi u mjestu Lasinjski Sjeničak, Općina Lasinja.

U veljači 2014. godine Županijska skupština Karlovačke županije je donijela Ispravak Odluke o donošenju Prostornog plana Karlovačke županije (Glasnik 7/2014) kojom se eksploatacijsko polje u kamenolomu „Kremešnica – Lasinja” povećava sa 3,0 hektara na 26,6 hektara. Karlovačka županija je prije toga, prilikom povećanja eksploatacijske površine kamenoloma Zvečaj,  izradila III. izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije, dok kod povećanja eksploatacijske površine kamenoloma „Kremešnica – Lasinja“ i to u puno većem opsegu, nije proveden isti, zakonom predviđeni postupak koji obuhvaća javnu raspravu, javna izlaganja, mišljenja i suglasnosti ministarstava, itd.

Nakon toga, u svibnju 2016. godine Općina Lasinja je donijela II. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Lasinja kojima su na području općine uvršteni kamenolomi  „Kremešnica – Lasinjski Sjeničak“ (prijašnji kamenolom „Kremešnica – Lasinja”) u površini 3,0 hektara i kamenolom „Kremešnica – Lasinjska“ u površini 9,9 hektara.

Važno je napomenuti da je prvim prijedlogom navedenih II. izmjena i dopuna PPUO Lasinja područje kamenoloma “Kremešnica – Lasinjska” bilo namijenjeno rekreacijskoj zoni (oznaka R), te je na ponovljenoj javnoj raspravi izbrisana zona rekreacije i vraćena zona eksploatacije mineralne sirovina – kamenolom “Kremešnica – Lasinjska”.

Prije donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana, Općina Lasinja je sukladno Zakonu o prostornom uređenju zatražila mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije. Zavod nije imao primjedbe na predložene izmjene i dopune Prostornog plana. U Zavodu nisu smatrali da je sporno to što prostorni plan niže razine nije usklađen s prostornim planom više razine, kako nalaže Zakon. Dakle, općinski Prostorni plan planira kamenolom koji se u to vrijeme ne nalazi u županijskom Prostornom planu.

U Prostornom planu Karlovačke županije je navedeno da eksploatacijsko polje kamenoloma mora biti na udaljenosti većoj od 500 metara od građevinskog područja. U slučaju kamenoloma „Kremešnica – Lasinjska” taj uvjet nije zadovoljen, što se može vidjeti iz grafičke karte 4.4 Desno Sredičko, sastavnog dijela II. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Lasinja. Na navedenoj grafičkoj karti također je vidljivo da je eksploatacijsko polje kamenoloma obuhvatilo i dio arheološkog područja. Čak niti to nije bilo sporno županijskom Zavodu.

U veljači 2018. g. Županijska skupština Karlovačke županije je usvojila II. izmjene i dopune Prostornog plana, u kojima je planiran kamenolom „Kremešnica – Lasinjska” u površini 26,6 hektara i kamenolom „Kremešnica – Lasinjski Sjeničak” u površini 3,0 hektara. U prethodnoj  Ispravci Odluke o donošenju Prostornog plana Karlovačke županije iz 2014., kamenolom „Kremešnica –  Lasinjski Sjeničak” je povećan s 3,0 hektara na 26,6 hektara, sada se njegova površina vraća na 3,0 hektara, dok se njegova ranije planirana površina 26,6 hektara dodjeljuje drugom kamenolomu „Kremešnica – Lasinjska”.


Nakon ovakvo provedenih postupaka izmjena i dopuna prostornih planova nužno je  preispitati zakonitost odluka o uvrštavanju kamenoloma „Kremešnica – Lasinjska“ u općinski i županijski Prostorni plan. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja bi prije donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za kamenolom „Kremešnica – Lasinjska” moralo preispitati sve naprijed iznesene primjedbe

Podržavamo stanovnike općine Lasinja u njihovom nastojanju za transparentnošću rada lokalne samouprave o pitanju kao što je donošenje i izmjena prostornih planova koji utječu na kvalitetu života svih stanovnika. 

Isto tako podržavamo stanovnike Lasinje u nastojanju da ne dopuste nametanje privatnog interesa pojedinaca ispred općeg interesa zajednice!