7. sjednica Gradskog vijeća – 03.02.2022.

Materijali na službenim stranicama

Broj Točka dnevnog redaGlasali
1Usvajanje skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Karlovca ZA
2Usvajanje skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Karlovca ZA
3Odluka o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Grada KarlovcaZA
4Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada KarlovcaZA
5Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinuZA
6Odluka o djelomičnom stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana „Luščić“ ZA
7Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Luščić 2“ ZA
8Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Luščić-centar“ PROTIV
9Odluka o provedbi postupka nabave radova na uređenju okoliša Smičiklasova ZA
10Odluka o suglasnosti za prijavu na javni natječaj i provedbu projekta “Energetska obnova zgrade Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca” u okviru Javnog natječaja za energetsku obnovu kulturne baštine (EnU-9/21) ZA
11Odluka o pokretanju postupka javne nabave za Radove na asfaltiranju makadam prometnica grada KarlovcaZA
12Odluka o pokretanju postupka javne nabave na uređenju nogometnog stadiona Branko Čavlović ČavlekZA
13Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima na području Grada KarlovcaZA
14Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Karlovca ZA
15Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske Knjižnice „Ivan Goran Kovačić“PROTIV
16Odluka o pripremi projektnih prijedloga i prijava za Fond za solidarnostZA
17Odluka o oslobađanju od plaćanja dijela participacije roditelja usluga u dječjim vrtićimaZA